Ulli Samuelsson har skrivit en avhandling där hon tittar på vilken digital kompetens den enskilda eleven får möjlighet att uppnå och kommer fram till att det beror på så väl socioekonomisk bakgrund som vilken eller vilka enskilda lärare eleven möter.

Bara för att eleven har tillgång till digital teknik betyder det inte att den har hög digital kompetens. Lärarens pedagogiska stöd är avgörande för om den digitala jämlikheten ökar eller minskar.

Ulli tittar på vad som sker i ett samhälle där det är hög tillgång på digital teknik men där skolan har otydliga riktlinjer och låga krav på hur den ska förbereda eleverna för detta samhälle.

För mer information kan ni läsa på skolverkets hemsida: http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/it-i-skolan/undervisning/skolan-ar-inte-digitalt-jamlik-1.215365

Ni kan också läsa hela avhandlingen: http://hj.diva-portal.org/smash/get/diva2:681386/FULLTEXT01.pdfName (required)

Email (required)

Website

Speak your mind